Επιπτώσεις από την Απελευθέρωση της Κίνησης Κεφαλαίων

Θα επικεντρώσω τις παρατηρήσεις μου στην μακροοικονομική πλευρά της απελευθέρωσης των κινήσεων κεφαλαίων, και συγκεκριμένα σε πέντε σημεία:
-ποιο είναι το κόστος των συναλλαγματικών περιορισμών
-ποιες είναι οι προοπτικές που διανοίγονται με την κατάργηση των περιορισμών
-ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση
-ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν
-ποια είναι τα διδάγματα από την διεθνή εμπειρία, ιδιαίτερα από τη Λατινική Αμερικήμ ως προς τις προϋποθέσεις και επιπτώσεις από την απελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων.