01/09/1991: 

Ιδιωτικοποίηση: Στόχοι, Μέθοδοι και Διαδικασίες

Επίκεντρα, 01/09/1991

Η περασμένη δεκαετία υπήρξε καταλυτική για τη μείωση του ρόλου του κράτους στην παγκόσμια οικονομία. Συμπτώματα αυτού του φαινομένου είναι η ένταξη όλο και περισσότερων χωρών στο σύστημα της ελεύθερης οικονομίας, η μείωση των κρατικών δαπανών και η άρση των νομοθετικών ρυθμίσεων που αποτελούν ανασχετικό παράγοντα για την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών ( παράδειγμα το πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς της Κοινότητας). Το αναμενόμενο όφελος είναι η απελευθέρωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η αποδέσμευση οικονομικών πόρων από δραστηριότητες που ελάχιστα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Διαβάστε το άρθρο