06/07/2015: 

BBC - July 6, 2015

Miranda Xafa - BBC: "The referendum result largely irrelevant”